Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen, en verenigingsnieuws.......Mededelingen, en verenigingsnieuwsBereikbaarheid vijvers tijdens Pinkpop

Beste leden HSV Strijthagen,

Beste leden, Tijdens het Pinkpop weekend zijn de vijvers gewoon bereikbaar u moet wel de vergunning cq vispas meenemen. De vijvers zijn te bereiken via de Winselerhof en vanuit de Rouenhof. Alleen aan eventueel geluidsoverlast kunnen wij niks veranderen veel vis plezier


Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2022

Zondag 15 mei 2022, aanvang 10 uur, locatie Koetshuis, Rouenhof 23 te Landgraaf. Bij een groter aantal aanmeldingen, dan het Koetshuis aankan, wordt er uitgeweken naar een andere locatie, hetgeen 1 week vooraf op deze site vermeld wordt. Deelname kan onder een aantal voorwaarden: Lid zijn van de HSV Strijthagen, aanmelden per mail aan: mailto:secretaris_hsvstrijthagen@ziggo.nl ovv uw gegevens Dit moet uiterlijk 30 april binnen zijn. Zonder aanmelding en de andere genoemde voorwaarden, wordt u niet toegelaten.

Agenda:

1 Opening 2 Notulen van de vorige vergadering 3 Mededelingen 4 Financieel verslag van de Penningmeester - Overzicht inkomsten en uitgaven Verslag kascontrolecommissie - Decharge verlening 5 Vaststelling contributie 202 6 Visuitzet 7 Herverkiezing zittende cq nieuwe bestuursleden 8 Statuten en huishoudelijk reglement 9 Vereniging 2.0 10 Rondvraag 11 Sluiting

Aftredend en herkiesbaar: Jurgen Kraechter, Voorzitter John Faassen, 2e secretaris Jos Verstappen, Penningmeester Huub Janssen, Commissaris .

Aftredend en niet herkiesbaar: Ferry van Garling, Secretaris, Piet Jung, 2e Penningmeester.

Nieuwe bestuursleden: Ron Janssen Fred Remmende Andre Reumkens, Henry Hanssen

Vanaf zaterdag 15 april 2022 liggen de volgende stukken in het koetshuis ter inzage: - Financieel overzicht - Begroting 2022 - Notulen ledenvergadering 23 september 2019 - Nieuwe Statuten. Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met: Hub Janssen 06-83839665. Alleen middels een geldige visvergunning 2022 en legitimatiebewijs is inzage mogelijk!


Karper wedstrijd buitenvijver

Beste leden HSV Strijthagen,

Van zaterdag 9 Juli 1900 uur tot zondag 10 Juli 900 uur willen we op de buitenvijver een Karper wedstrijd organiseren. Aan deze wedstrijd mogen maximaal 12 leden deelnemen. Aanmelden kan tot en met 30Juni door een mail te sturen naar: r.m.janssen@kpnmail.nl Zijn er meer dan 12 aanmeldingen dan zal er door loting bepaald worden wie er aan wedstrijd deel mag nemen. Dit word dan 1 Juli aan de deelnemers medegedeeld.

Kosten voor deze wedstrijd zijn € 15,00.

1e prijs € 35 2e prijs € 30 3e prijs €25 4e prijs €20 5e prijs €15

Reglement volgt bij definitieve deelname. Groet Ron Janssen en John Faassen


10-03-2022

Dagkaarten ook verkrijgbaar bij HENGELSPORT SPLASH, Beitel 108 Heerlen.

27-12-2021

In december is er vis uitgezet op div. vijvers  Visuitzet-december

18-11-2021

 

Wij zullen u op deze site informeren wanneer wij het wel voldoende veilig vinden om een ALV te organiseren!
 

Het Bestuur.

13-11-2021

Uitgifte vispassen 2022:
 

Geachte leden,
 

Ook dit jaar gaan wij de vispassen 2022 versturen per post en is afhalen en betalen niet mogelijk!
U kunt beginnen met aanvragen van uw vispas 2022 vanaf de eerste week in december!
Hoe gaat u hierbij te werk: u stuurt een mail met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en het nummer van uw vispas 2021 naar strijthagen2022@ziggo.nl met het verzoek om uw vispas 2022 per post te ontvangen.
 

U krijgt dan een retourmail waarbij wij eerst checken of wij uw vispas 2022 hebben gekregen van Sportvisserij Nederland. Tevens staat in deze mail hoe en wat u moet betalen voor deze nieuwe vispas 2022.
U krijgt altijd een retourmail van ons!!
Als wij uw bedrag per bank ontvangen hebben gaan wij over tot verzending van uw vispas 2022. De extra kosten die wij gaan bereken voor deze service zal 2 euro bedragen voor verzending in Nederland en 4 euro voor verzending naar het buitenland.
 

U zult begrijpen dat dit een hele operatie is die veel werk met zich mee brengt en daarom ook veel tijd gaat kosten. Wordt echter niet ongeduldig als het even duurt voordat uw vispas door de post bezorgt wordt.
Deze service is niet van toepassing op nieuwe leden! Uiteraard kunnen nieuwe leden zich blijven aanmelden en deze schrijven wij in op onze wachtlijst! Inschrijven voor de wachtlijst: strijthagennieuw2022@ziggo.nl
 

U kunt de vispas 2022 aanvragen tot 1 maart 2022! Hierna zullen wij verder gaan met het inschrijven van nieuwe leden als er plaats is, doordat leden hun vispas 2022 niet opgevraagd hebben!
Mocht een en ander niet duidelijk zijn dan kunt u een mail sturen naar
penningmeester_strijthagen@ziggo.nl en graag vermelden wat niet duidelijk is! Wij zullen proberen alles nogmaals duidelijk uit te leggen hoe het nu in zijn werk gaat! Samen komen wij hier wel uit!
 

Nogmaals in het kort: Aanmelden voor de vispas 2022: strijthagen2022@ziggo.nl Vragen over de vispas 2022: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl Inschrijven wachtlijst nieuw lidmaatschap: strijthagennieuw2022@ziggo.nl
Wij wensen u, namens alle medewerkers van de HSV Strijthagen, vast fijne feestdagen en een voorspoedig 2022
Het bestuur van de HSV Strijthagen.

 

Ausgabe Angelscheine 2022:

Sehr geehrte Mitglieder,

Auch in diesem Jahr werden wir die Angelschein 2022 per Post versenden,  Abholung und Bezahlung sind nicht möglich!

Sie können Ihren Angelschein 2022 ab der ersten Dezemberwoche beantragen!  Vorgehensweise: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Adressdaten, Geburtsdatum und der Nummer Ihres Angelpasses 2021 an strijthagen2022@ziggo.nl mit der Bitte, Ihren Angelpass 2022 per Post zu erhalten.

Sie erhalten dann eine Rücksende-E-Mail, in der wir zunächst prüfen, ob wir Ihren Angelpass 2022 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. In dieser E-Mail steht auch, wie und was Sie für den neuen Angelschein 2022 bezahlen müssen. 

Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns!!

Wenn wir Ihren Betrag per Bank erhalten haben, senden wir Ihnen Ihren Angelschein 2022. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in die Niederlande und 4 Euro für den Versand ins Ausland.


Sie werden verstehen, dass dies sehr Arbeitsintensive ist  und daher auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Werden Sie nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihnen der Angelschein per Post zugestellt wird.

Dieser Service gilt nicht für neue Mitglieder!  Natürlich können sich auch weiterhin neue Mitglieder registrieren und wir werden sie auf unsere Warteliste setzen!

Registrieren Sie sich für die Warteliste: strijthagennieuw2022@ziggo.nl


 

Sie können den Angelschein 2022 bis zum 1. März 2022 beantragen! Danach werden wir weiterhin neue Mitglieder registrieren, wenn Platz ist, da Mitglieder ihren Angelschein 2022 nicht angefordert haben!


Wenn Fragen auftreten, können Sie eine E-Mail an penningmeester_strijthagen@ziggo.nl senden und bitte erwähnen Sie welche Fragen Sie haben! Wir werden versuchen, alles noch einmal klar und deutlich zu erklären, wie es funktioniert! 


Noch einmal in Kürze:

Registrieren Sie sich für den Angelpass 2022:  strijthagen2022@ziggo.nl

 

Fragen zum Angelpass 2022:                penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

 

Warteliste registrieren Neue Mitgliedschaft: strijthagennieuw2022@ziggo.nl 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HSV Strijthagen wünschen wir Ihnen eine gute Saison und ein erfolgreiches Jahr 2022


 

Der Vorstand des HSV Strijthagen.


13-10-2021

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering,

 

Zondag 28 november 2021, aanvang 10 uur, locatie Koetshuis,Rouenhof 23 te Landgraaf.

Bij een groter aantal aanmeldingen, dan het Koetshuis aankan, wordt er uitgeweken naar een andere locatie, hetgeen 1 week vooraf op deze site vermeld wordt.

Deelname kan onder een aantal voorwaarden:

Lid zijn van de HSV Strijthagen, aanmelden per mail aan secretariaat HSV Strijthagen. Dit moet uiterlijk 20 november binnen zijn.

Vanaf 13 jaar in het bezit van een geldig Corrona toegangsbewijs, welke gecontroleerd worden.

Zonder aanmelding en de andere genoemde voorwaarden, wordt u niet toegelaten.

Agenda:

1 Opening 2 Notulen van de vorige vergadering 3 Mededelingen 4 Financieel verslag van de Penningmeester - Overzicht inkomsten en uitgaven - Verslag kascontrolecommissie - Decharge verlening 5 Vaststelling contributie 2022 6 Visuitzet 7 Herverkiezing zittende cq nieuwe bestuursleden,8 Statuten en huishoudelijk reglement 9 Vereniging 2.0 10 Rondvraag 11 Sluiting

 

Aftredend en herkiesbaar: Jurgen Kraechter Voorzitter , John Faassen 2e secretaris,Jos Verstappen Penningmeester en Huub Janssen commissaris .

Aftredend en niet herkiesbaar:
Ferry van Garling Secretaris, Piet Jung 2e Penningmeester.

 

Nieuwe bestuursleden: Ron Janssen Fred Remmende Andreas Stolz

 

Vanaf zaterdag 17 oktober 2021 liggen de volgende stukken, in het koetshuis, ter inzage: - Financieel overzicht - Begroting 2022 - Notulen ledenvergadering 23 september 2019 - Nieuwe Statuten Voor het inzien van deze stukken kunt u contact opnemen met: Hub Janssen 06-83839665

Alleen middels een geldige visvergunning 2021 en legitimatiebewijs is inzage mogelijk

 

13-10-2021

 

Karper wedstrijd ( ingezonden stuk )

Van vrijdag 24 september 19:00 tot zaterdag 25 september 09:00 uur vond de 2e karper wedstrijd van dit jaar plaats.

Er hadden zich 13 leden aangemeld. Er waren echter nog 2 afmeldingen waardoor er eigenlijk 1 visser niet mee kon doen.  Wij hebben dan ook het besluit genomen deze visser toch mee te laten vissen. Na het loten heeft iedereen zijn stek netjes op orde gemaakt. Klokslag 19:00 uur begon de strijd. Iedereen had er zeer veel zin in en ze waren allemaal super gemotiveerd. 

Al heel snel konden we de eerste karper gaan meten en wegen. Dat beloofde veel goeds. Daarna bleef het echter lang erg rustig. Er waren ook al een paar vangsten verspeeld. Helaas bleef het vrij rustig ondanks alle moeite die er gedaan werd om een karper te vangen.

 De deelnemers werden ook nog verwend met koffie, frisdrank en heerlijke broodjes frikandel (door vrouw van Ron goed gemaakt). Nogmaals dank hiervoor.

Om 09:00 uur stopte de wedstrijd en iedereen kon zijn hengels weer inpakken. Na het opmaken van de balans bleek dat er uiteindelijk 7 karpers gevangen waren met een gezamenlijk gewicht van 31,1 kg. Dat was 18,3 kg minder dan de vorige wedstrijd. De kortste was 47 cm en de langste 76 cm. Gelijk aan de laatste wedstrijd. De zwaarste karper die gevangen is was 6,5 kg. 

De uitslag was uiteindelijk:

1 Dwayne Hendriks 2 karpers 9,4 kg

2 Michel Eswijler 2 karpers 8,9 kg

3 Tim Finders 1 karper 5,3 kg

4 Pascal Boneschansker 1 karper 5,2 kg

5 Bjorn Weckseler 1 karper 2,3 kg

Wij en de deelnemers kijken, ondanks de wat mindere vangsten, terug op een geslaagde wedstrijd. Op naar volgend jaar. Hopelijk volgen er dan meer wedstrijden.


 

Groeten Ron en John


 

 

23-09-2021

 

Zondag 26 september zal er tussen 12.25 en 12.50 een aangekondigde beperkte overlast zijn, omdat er een hardloop evenement plaats vindt, waarbij drone opnames gemaakt kunnen worden.

De route loopt langs het kasteel en vijvers.

Voor dit evenement is door de gem. Landgraaf een verklaring van geen bezwaar afgegeven.

 

04-09-2021

Ingezonden stuk ter info:

 

Geachte omwonenden,

Langs deze weg informeren wij u graag over de aanstaande boswerkzaamheden in uw directe omgeving, namelijk in het Strijthagengebied, nabij de Overste Hof. Er zullen enkele bomen gezaagd worden omdat deze in een onveilige staat verkeren. De veiligheid van passerende bezoekers komt hier ernstig in het gedrang en maakt de ingreep noodzakelijk. 


 

Het natuurbelang wordt matig geschaad: we grijpen alleen in op de hoogst noodzakelijke onderdelen in het gebied. Nog beter gezegd: Dit bosgedeelte zal via het natuurlijke proces profiteren van de vrijgekomen ruimte met meer licht en warmte. Dat biedt groei- en leefkansen voor meer verschillende soorten planten en dieren en daarmee wordt de natuurkwaliteit over een paar jaar gevarieerder en dus ook toekomstbestendiger. Uiteraard hebben we volgens de gangbare regels en vergunningen deze werkzaamheden voorbereid. 


 

De werkzaamheden gaan naar verwachting medio september plaats vinden: we hebben nog geen concrete dag met de aannemer kunnen afspreken. Daaraan voorafgaand selecteert en markeert mijn collega-boswachter de bomen die verwijderd gaan worden middels het aanbrengen van stippen op de boomstam (het zogenaamde blessen van bomen). 


 

Bij voorbaat de excuses voor de mogelijke overlast in de vorm van geluid of verminderde toegankelijkheid voor de passerende fietsers en wandelaars. Deze is slechts van korte duur en we rekenen op uw begrip. De werkzaamheden zijn immers in het belang van de kwaliteit van uw groene buitenomgeving. Met vriendelijke groet, namens de collega’s

 

04-09-2021

Bestuursmededeling:

De hengelsportvereniging Strijthagen zal vanaf 11-09-2021 weer dagkaarten voor de weekeinden verkopen. Wel is er op 12-09-2021 nog een wedstrijd, waar de Molenvijver voor gesloten zal zijn. Verder willen wij nog een keer duidelijk vermelden dat er geen dagkaarten zonder ingevulde datum geaccepteerd worden, vissers zullen weggestuurd worden, als vissend zonder geldige vergunning.

met vriendelijke groet,

het bestuur van de H.S.V Strijthagen

01-09-2021

Beste leden,

Na het succes van de eerste karperwedstrijd hebben wij besloten om van vrijdag 24 september 20.00 uur tot zaterdag 25 september

10.00 uur een tweede karperwedstrijd te organiseren.

Maximale deelname 10 leden, aanmelden kan t/m zondag 19 september door een mail te sturen naar: r.m.janssen@kpnmail.nl

Zijn er meer dan 10 aanmeldingen, dan zal er door loting bepaald worden wie er aan de wedstrijd mag deelnemen.

Dit wordt dan 21 september aan de deelnemers medegedeeld.

De kosten bedragen 15 euro.

Reglement volgt bij definitieve deelname.

Ron Janssen en John Faassen

21-08-2021

Beste leden,

Op de vijvers van H.S.V. Strijthagen is Blauwalg geconstateerd. Giftige blauwalgen kunnen echter gevaarlijk zijn wanneer deze ingeslikt worden.

Dit kan gebeuren wanneer je bijvoorbeeld je boterhammetje eet, nadat je een net gevangen vis hebt onthaakt en je handen nog nat zijn.

Uiteraard is de kans op vergiftiging vele malen kleiner dan wanneer je zwemt in een water met giftige blauwalgen.

Inmiddels hebben we ook het waterschap op de hoogte gebracht. Op dit moment willen we het vissen op de vijvers nog niet verbieden, maar ben a.u.b voorzichtig.

Wij zullen het advies van het waterschap volgen (verhoging waterdoorvoer van de vijvers) en zullen dat natuurlijk ook met onze leden delen.

Het bestuur

11-08-2021:(ingezonden stuk)

Karper wedstrijd
Na lange tijd was het dan eindelijk weer eens zover. Er werd een wedstrijd karper vissen georganiseerd van vrijdag 6 augustus 20.00 uur tot zaterdag 7 augustus 10.00 uur. Het was wel kort dag maar er waren binnen 24 uur al 10 aanmeldingen. Op vrijdag om 18.00 uur was de loting in het Koetshuis. Helaas waren er wel 4 afmeldingen. Iedere deelnemer kreeg hier wel een groter stuk van de vijver om te vissen. Na de loting ging iedereen, in stromende regen, stek opzoeken en zijn hengels installeren.
Om klokslag 20.00 uur ging de toeter en begon de wedstrijd. Gelukkig was het weer omgeslagen. Al vrij snel werd de eerste karper gevangen. Deze werd op laatste moment gelost. Dit zou deze nacht nog vaker gebeuren bij andere deelnemers. Er werden ook diverse brasems gevangen (10 stuks). Telden echter niet mee voor eindresultaat. Niet iedereen wist een karper aan de haak te slaan ondanks alle inspanningen. Enkele deelnemers waren zeer actief, andere deden het wat rustiger aan.
De wedstrijdleiding, Ron en John, hadden het redelijk druk met meten en wegen. Jamie verzorgde de deelnemers met koffie, fris en wafels en was een zeer goede ondersteuning. Het deed ons goed te zien hoe de kwaliteit van de karpers was.
Om 10.00 uur ging toeter weer en wedstrijd was beëindigd. Iedereen kon zijn spullen rustig inpakken. Daarna verzamelde iedereen zich weer in het Koetshuis voor de uitslag. Er waren 15 karpers gevangen met een totaal gewicht van 49,4 kg. Winnaar werd Tim Finders met 29,6 kg (6 karpers), de tweede en derde plaats moesten gedeeld worden met 8,6 kg. De visser die langste vis gevangen had zou nu de doorslag geven. Dat werd Rolf Maigre met 8,6 kg (2 karpers). Op derde plaats eindigde Joep Housen met dus ook 8,6 kg (6 karpers). En op vierde plaats eindigde Jorden Quaudvlieg met 2,6 kg (1 karper). De langste karper die gevangen is was 76 cm en de kleinste 35 cm. Zwaarste karper was 8,2 kg en de lichtste 1,1 kg.
Bij evaluatie rondje bij deelnemers bleek ook nog eens dat iedereen zeer tevreden was over deze wedstrijd. Ze hoopten allen dat dit in toekomst vaker georganiseerd zou worden. Moe en voldaan ging hierna iedereen weer naar huis.
Wie weet tot een volgende wedstrijd.
 

Groeten Ron, Jamie en John

22-07-2021

 

Beste leden H.S.V. Strijthagen,

 

Van vrijdag 6 augustus 20.00 uur, tot zaterdag 7 augustus 10.00 uur, willen we op de Buitenvijver een karperwedstrijd organiseren.

Deelname maximaal 10 personen.

Aanmelden kan tot en met 23 juli door een mail te sturen naar r.m.janssen@kpnmail.nl

Zijn er meer dan 10 aanmeldingen dan zal er door het lot bepaald worden wie er deel kan nemen.

Dit wordt dan 26 juli aan de deelnemers medegedeeld.

Kosten wedstrijd 15 euro.

Prijzen: 1,2,3,4,5, respectievelijk 35,30,25,20, en 15 euro.

Reglement volgt bij definitieve deelname.

 

Ron Janssen en John Faassen

16-07-2021

De verwachting is dat vanaf Zondag 18-07-2021 weer alle vijvers goed toegankelijk zullen zijn.

het bestuur.

 

14-07-2021

Vanwege de aanhoudende regen, staan de toegangswegen onder water, en ook de vijvers zijn aan het overlopen.

Zou u al willen gaan vissen, dan is dat nu niet aan te raden.

het bestuur.

 

12-07-2021

De winnaar van de 7de zomeravondcompetitie is geworden Dhr. Dieter Breuer, van harte gefeliciteerd!

Geluk met het weer en met de vangsten, en een gezellig verloop kenmerkte de zomeravondcompetitie.

Voor het organiseren hiervan, wil ik de deelnemers bedanken,voor de spontaniteit, sportiviteit, hulp en begrip.

Misschien tot volgend jaar?

Blijf gezond!

 

Ferry van Garling

 

Uitslag zomeravondcompetitie 18-06-2021.............25-06-2021.................02-07-2021......................09-07-2021...............................................Einduitslag


Nr. Naam............................. Gewicht.......... Punt......Gewicht......Punt.........Gewicht.............Punt.............Gewicht...............Punt......totaal............Plaats
1. Jan de Kok. ....................... 9.390................ 6......13.240..........3............11.290................2..................16.110...................2............7....................2
2. Huub Janssen.................... 1.400.............. 13........2.650........15..............4.135................9.....................7.565...................8...........30.................13
3. Rolf Maigre...................... 24.685................ 2......10.440..........7...............5.340...............7....................11.010.................13..........13...................3
4. Henri Hanssen................... 6.920.. ..............7........3.910.........14..............0.000..............15.....................2.905.................12..........33.................14
5. Michel Eschweiler............. 4.090.............. 10......12.890..........4...............5.850................6...................12.600..................3...........13...................5
6. Anja Kessel....................... 3.060............... 12......12.796..........5..............3.575...............11....................2.955.................10...........26.................10
7. André Roumans.......... .....28.020.................1........7.745..........9..............2.955...............12....................2.925..................11..........21..................8
8. Andréas Stolz.................... 0.000.............. 14.........4.440........13........Afgemeld..............15..............Afgemeld.................15..........42.................15
9. Peter Kusters....................10.880................ 5........6.670.........10............11.210................3....................7.835...................6...........14..................6
10. Fred Remmerde....... .......5.630................ 8........5.190.........12..............4.720................8....................2.910..................13..........28.................11
11. Brian van Balkom.......... Afgemeld......... 15......15.935...........2..............6.200................5....................3.365....................9..........16...................7
12. Jelle van Balkom...... .......4.210. ...............9.......12.050..........6........... ..0.000...............15...................2.595..................14..........29.................12
13. Winand Smeets. ............. 3.835.............. 11........8.770..........8..............3.850................10..................7.685....................7...........25...................9
14. Dieter Breuer................. 18.400............... 3.......19.170..........1............14.165.................1..................16.255...................1............3....................1
15. Gene Hanssen............... 13.660............... 4.........5.990.........11...........10.490.................4....................8.375...................5...........13...................4

Totaal gevangen:..... ..........134.180 kg...................141.885kg..................83.820kg

 

Gefeliciteerd met de plaatsen:  Jan de Kok, tweede plaats.

 

Er waren drie deelnemers met 13 punten.

Rolf Maigre:..........................46.135Kg......plaats 3

Michel Eschweiler................31.340Kg.....plaats  5

Gene Hanssen.....................32.525Kg......plaats 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-06-2021

Beste Leden,

Graag willen wij jullie informeren, dat wij van plan zijn, in de maand oktober een ledenvergadering te organiseren.

Tenminste als de situatie (corona) het toelaat.
 

Wij verwachten dat dan de meeste mensen terug zijn van vakantie,en dat er geen beperkende maatregelen
meer zijn.
Ook zijn wij op zoek naar bestuursleden die ons kunnen helpen om de benodigde bestuursactiviteiten op
te pakken.
Met name, vergaderingen notuleren en de notulen uitwerken en archiveren, opstellen van visie en
beleidsdocumenten, kapvergunningen, besprekingen met sportvisserij Limburg en Nederland,
huurcontracten, gesprekken met waterschap en natuurmonumenten, aanvragen en onderhandelingen met de
gemeente en onderhoudsplannen.
 

De laatste weken hebben we de drukte op de vijver gevolgd en zijn van mening dat op de dagen (ma-vr)
weer dagkaarten uitgeschreven kunnen worden.
Op het moment willen we nog steeds voorkomen dat leden in de weekenden geen visplaats bemachtigen, of
dat de vijvers zo vol zijn dat het recreatieve karakter van het vissen verloren gaat, in het weekend
worden er derhalve nog geen dagkaarten verstrekt.
Het is misschien voor nieuwe leden nog niet duidelijk dat standaard nachtvissen niet is toegestaan,
alleen in combinatie met een nachtvispas mag op de vijvers in de nacht gevist worden
(of goedgekeurde wedstrijden), nachtvispassen zijn bij onze controleur Hub Janssen. (0683839665)
verkrijgbaar.
De laatste weken en maanden hebben we een aantal klachten ontvangen,deze klachten worden op dit moment
verzameld en beoordeeld en gedeeltelijk met betrokken personen besproken.

Verder zullen wij een plan uitwerken, hoe wij denken dat wij deze klachten kunnen oplossen en dat
tijdens de komende jaarvergadering presenteren.


Het bestuur

Ma:07-06-2021

Op verzoek wordt er een zomeravondcompetitie gestart, waarvoor u zich kunt opgeven bij dhr. F van Garling

Tel. nr  0613517983

Start vrijdag 18 juni,25 juni,02 juli,laatste en afsluiting 09 juli met prijsuitreiking.

De plaatsloting is om 16.30 uur

De wedstrijden eindigen om 21.00 uur

Voer 600 gram, en er wordt gevist volgens het wedstrijdcommissie reglement. Hengeltype vrij.

Het maximale aantal deelnemers is 15

Inschrijfgeld 25.00 euro p/p

Ma: 17-05-2021

Geachte sportvissers,

Door het explosief groeiend ledental van onze vereniging en de daarmee samenhangende drukte aan onze visvijvers zijn wij genoodzaakt om een ledenstop te hanteren.
U kunt echter blijven inschrijven om in aanmerking te komen voor een nieuw lidmaatschap. Doe dit bij het mailadres: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Graag duidelijk vermelden uw adresgegevens en geboortedatum.

Wij stellen een wachtlijst op en indien er weer ruimte is om lid te worden van onze vereniging komt u weer in aanmerking voor een nieuw lidmaatschap.
De volgorde van inschrijving bepaalt dan uiteraard wie er aan de beurt is!

De termijn dat de vispassen per post werden opgestuurd was eind april al verlopen! Verzoeken hiervoor worden niet meer behandeld!

Ook dagkaarten worden, gezien de bovenbeschreven problematiek, voorlopig niet meer uitgeschreven!

Wij hopen dat jullie begrijpen, dat overvolle vijvers, niet zullen bijdragen aan het recreatief vissen zoals onze leden het zich wensen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de HSV Strijthagen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Beste leden: onderstaande tekst is een antwoord van sportvisserij Nederland, op vragen en mailwisseling tussen onze voorzitter en overige bestuursleden, m.b.t. de sterfte van karpers.

De tekst is duidelijk en beantwoord de vragen die er momenteel gesteld worden.

 

Jan Kamman <kamman@sportvisserijnederland.nl>
Onderwerp: Karpersterfte

 

Beste mensen,

 

Van verschillende verenigingen hebben wij de afgelopen anderhalve week berichten ontvangen over dode karpers in de visvijver en over karpers die er ziek en slecht uitzagen. Dat is bijzonder vervelend. Want juist afgelopen voorjaar hebben we extra tijd en geld besteed om de levering van de karpertjes zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan het transportwater zijn gel-ballen toegevoegd om het ammoniak-gehalte zo laag mogelijk te houden en bij verschillende uitzettingen zijn de vissen gecontroleerd door een karperdokter.  Helaas blijkt het dat we niet alles in de hand hebben en dat het om levende have gaat.

 

Naar aanleiding van de meldingen is op ons verzoek Mark Breedveld (Carp Care) bij een aantal verenigingen langs geweest om te situatie te beoordelen. In totaal gaat het nu om zo’n 20 verenigingen. Ook bij een paar verenigingen waar dit voorjaar geen vis is uitgezet zijn problemen.

Uit ons eerste onderzoek is gebleken dat het bij 13 verenigingen gaat om karpers die afkomstig zijn uit twee partijen van dezelfde kweker. Deze karpertjes zijn door Piet Kalkman (Kavitrans) getransporteerd en afgeleverd bij de verenigingen (geleverd op 13, 15 en 16 maart). Bij 8 van de 13 uitzettingen zijn de karpers bij aflevering gecontroleerd door Carp Care op parasieten en uiterlijke kenmerken. Uit deze onderzoeken bleken geen vreemde zaken en de karpers zagen er gezond en levendig uit. Helaas is het niet mogelijk om alles te onderzoeken want er trad na uitzetting toch sterfte op.

Na de meldingen van zieke en dode karpers is Mark Breedveld nogmaals bij verschillende verenigingen geweest, ditmaal om de zieke karpers ter plaatse te controleren. Daar is uitgekomen dat de uitgezette vissen een weerstandsprobleem hebben. De vissen zijn ernstig verzwakt (blijkt uit inwendig onderzoek) en zitten onder parasieten zoals Witte Stip, Costa en Chilodonella. Hierbij hebben de weersomstandigheden dit voorjaar ook een negatief effect gehad. Het is lang koud en tussendoor hebben we plotseling enkele (heel) warme dagen gehad. Hierop reageren de parasieten door zich snel te vermenigvuldigen en de karpers hebben dan nog onvoldoende weerstand.

 

Wij adviseren u:

  • Een dagboek bij te houden en daarin te noteren hoeveel vissen er per dag dood gaan. Of dit vissen zijn van de laatste uitzetting of vissen die al langer in de vijver zwommen.
  • Indien er gevist wordt in de vijver de spullen voor en na het vissen te ontsmetten. Zeker de schepnetten en andere materialen die met het vijverwater en/of de gevangen vis in aanraking komen. Hiervoor een aparte bak neer te zetten (bijvoorbeeld een ibc-bak) en hier zout voor gebruiken: 50 kg zout per 1.000 liter water. 12,5 kg per week bij doseren. Geen zout in de vijver doen! Dit versterkt Costia en Chilodonella.
  • Leefnetten niet toe te staan.
  • In ieder geval nu geen vis uit te zetten.
  • Bij te voeren met hoogwaardig voer van CarpCare/Coppens. Dit voer is er voor om de karpers zo goed mogelijk in conditie te krijgen zodat ze zelf weerstand opbouwen. Geadviseerde hoeveelheid is 1,5 tot 2 kg per dag per hectare. Dus afhankelijk van de vijver moet de hoeveelheid worden aangepast. Belangrijk hierbij is dat er 5 a 6 dagen in de week bijgevoerd moet worden. Het kan zijn dat jullie niet voldoende voer hebben hiervoor. Om de verengingen hierbij te helpen stellen we voor jullie voer beschikbaar. Per vereniging kijken we hoeveel kg karper is uitgezet dit voorjaar, de helft daarvan kan de vereniging aan voer krijgen. Daarmee kan ongeveer 100 dagen worden gevoerd.

 

Het is een bijzonder vervelende situatie die niemand heeft gewild. Wij proberen jullie hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Maar de mogelijkheden zijn, zo eerlijk moeten we zijn, beperkt.

De kosten van het voer en de kosten voor de karperdokter worden door Sportvisserij Nederland betaald, en vanzelfsprekend wordt voor de geleverde karpers geen factuur gestuurd.

 

Graag zo spoedig mogelijk reactie of jullie gebruik willen maken van het aanbod om voer te ontvangen. Waarbij dan wel de afspraak dat dit voer gebruikt moet worden om direct bij te gaan voeren in de vijver.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Kamman

Sportvisserij Nederland

30-04-2021 : adv, dhr. Kamman

Het enige wat je inderdaad zou kunnen doen is de vijver tijdelijk sluiten, zodat de vissen nog meer rust hebben en weerstand kunnen opbouwen.

Het is een heel drastische maatregel. Maar als je je leden in een andere water kan laten vissen, dan zou ik dat doen. In eerste instantie voor twee weken sluiten en dan kijken hoe zich de zaken ontwikkelen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Kamman

 

Vispassen 2021:
 

U kan als bestaand lid van onze vereniging uw vispas 2021 aanvragen via de post. Dit zal dit jaar de enige mogelijkheid zijn om uw vispas te verkrijgen.
Deze service zal duren tot eind april! Hierna worden de overgebleven vispassen 2021 teruggestuurd naar Sportvisserij Nederland.
Indien u dan toch nog wilt blijven vissen in de wateren van onze verenging kan dit middels een dagkaart!
Een andere mogelijk zal zijn om opnieuw lid te worden van onze vereniging en wederom inschrijfgeld te betalen! Door de aanloop van veel nieuwe leden kunnen wij echter niet garanderen dat dit nog kan!
Om de rust te garanderen, de druk in het gebied niet teveel te laten oplopen en om onze vaste leden genoeg ruimte te kunnen bieden om te vissen zullen wij als vereniging genoodzaakt zijn om tijdig een ledenstop af te kondigen! Ook zullen wij, indien nodig, te verkoop van de dagkaarten beperken!
Het bestuur van de HSV Strijthagen.

 

Indien leden van onze vereniging online een andere (extra) vispas willen aanvragen of als leden de teveel betaalde afdracht terug willen vragen bij Sportvisserij Nederland, dan graag eerst een mailtje sturen naar de penningmeester van HSV Strijthagen. Hij zet dan, indien correct, je vispas bij de HSV Strijthagen op betaald!

Mailadres penningmeester: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

 

Aanvulling lijst van viswateren 2021

Indien u heeft aangegeven dat u deze lijst wil ontvangen bij uw nieuwe vispas, dan kan deze,
op een door ons aangegeven tijdstip, afgehaald worden in het koetshuis! U dient hiervoor de
begeleidende brief van uw nieuwe vispas 2021 mee te brengen!
Zoals u weet is ook alles
digitaal te downloaden bij Sportvisserij Nederland en misschien wel
handiger in deze tijd!
 

Het bestuur van HSV Strijthagen.


Ausgabe der Angelscheine 2021:
 

Liebe Mitglieder,
 

Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Maßnahmen unserer Regierung, sind wir nicht in der Lage, die jährliche Ausgabe der Angelscheine für das Jahr 2021 aus unserem Kutschenhaus in Strijthagen wie gewöhnlich aus zu führen.
Aus diesem Grunde, sollen wir Ihnen den Angelpass 2021 zusenden (natürlich nur auf Ihren Wunsch). Wir haben diesen Service noch nie angeboten, aber jetzt ist es an der Zeit!
Und so gehts: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten, ihrem Geburtsdatum und der Nummer Ihres Angelpasses 2020 an strijthagen2021@ziggo.nl mit der Bitte, Ihren Angelausweis 2021 per Post zu erhalten.
Sie erhalten eine Rücksende-E-Mail, in der wir zuerst prüfen, ob wir Ihren Angelpass 2021 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. Diese E-Mail zeigt auch, wie und was Sie für diesen neuen Angelpass 2021 bezahlen müssen.
Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns!!
Wenn wir Ihren Betrag auf der Bank erhalten haben, senden wir Ihnen, Ihren Angelpass 2021 zu. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in den Niederlanden und 4 Euro für den Versand ins Ausland.
Sie werden verstehen, dass dieser Prozess sehr arbeitsintensiv ist und daher viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Werden Sie bitte nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihr Angelpass per Post geliefert wird.
Wir wissen leider noch nicht, ob es in diesem oder Anfang nächsten Jahres eine Angelscheinausgabe für den Angelpass 2021 vom Kutschenhaus in Strijthagen geben wird!
Dieser Service gilt nicht für neue Mitglieder!
Dafür kommt ein anderes Verfahren (Lösung). Dies werden wir auf unserer Webseite veröffentlicht!
Bei Fragen, können Sie eine E-Mail an penningmeester_strijthagen@ziggo.nl senden und bitte angeben, was Ihre Frage ist! Wir werden noch einmal versuchen, alles deutlich zu erklären. Gemeinsam werden wir es schaffen!
Nochmals kurz:
Melden Sie sich an: strijthagen2021@ziggo.nl
Fragen: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl
Wir wünschen Ihnen im Namen aller Mitarbeiter des HSV Strijthagen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2021

 Der Vorstand des HSV Strijthagen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.